Manea Comtrans SRL - Condiţii generale privind furnizarea servicillor poştale

Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale

MANEA COMTRANS cu sediul social în comuna Zăvoi, sat Poiana Mărului nr 161, judeţul Caraş-Severin, CUI 17619738, oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale, în următoarele condiţii:

MANEA COMTRANS S.R.L. acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare).

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambulate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil". MANEA COMTRANS S.R.L. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţille/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specialâ în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

MANEA COMTRANS S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele alterărl ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale:
- 50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 50 de kg.

MANEA COMTRANS S.R.L. nu acceptă trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţli legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc).

Expeditorui are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale.

MANEA COMTRANS S.R.L. asigură secretul trimiterilor poştale - reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

În cazul trimiterilor poştale internaţIonale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţille legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

MANEA COMTRANS S.R.L. asigură livrarea trImiterilor poştale interne în termen de 4 zile lucrătoare, respectiv în termen de 7 zile lucrătoare de la data preluării în cazul trimiterilor poştale international.

MANEA COMTRANS S.R.L. furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicil ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorăril, pentru o sumă care nu poate depăşi valoare declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale.

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea trimiterii poştale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, MANEA COMTRANS S.R.L. având obligaţia de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 30 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail, etc), fără a implica costuri suplimentare sarcina expeditorului.
Valoarea maximă acceptată a valorii declarate este de 5000 RON.

Predarea trimiterlior poştale se realizează la adresa indicată de expeditor, după caz, la cutia poştală a destinatarului ori personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.

În cazul imposibilității de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), MANEA COMTRANS S.R.L. va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.

MANEA COMTRANS S.R.L. va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predate destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 15 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale interne, respectiv în termen de 30 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poştale internaţionale, termen care se calculează, dupâ caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

În caz de nerespectare a timpilor de livrare şi a termenelor de returnare, astfel stabiliţi în cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile poştale, MANEA COMTRANS S.R.L. va răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 5% din tariful încasat pentru serviciul respectiv.

În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, MANEA COMTRANS S.R.L. va păstra la dispoziţie aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea MANEA COMTRANS S.R.L.

MANEA COMTRANS S.R.L. are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştaie, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, respectiv legislaţia statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţillor utilizate sau altor trimiteri poştale.

MANEA COMTRANS S.R.L. răspunde, in caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:

  • cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
  • cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.

În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, MANEA COMTRANS S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:

  • cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
  • cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
  • cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere partială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.
Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.
În situaţia în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.
În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.
MANEA COMTRANS S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale din domeniul poştal la care România este parte, excepţie făcând cazurile în care nu există astfel de acorduri internaţionale, situaţie în care va răspunde corespunzător legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

MANEA COMTRANS S.R.L. este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:

  • paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
  • utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii poştale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;
  • trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;
  • paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori

MANEA COMTRANS S.R.L. a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.).

Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.

Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris şi transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalităţi: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/ contact deservite de personal al MANEA COMTRANS S.R.L., prin intermediul unui serviciu poştal (recomandabil, cu confirmare de primire) către adresa comuna Zăvoi, sat Poiana Mărului nr 161, judeţul Caras-Severin sau prin e-mail, la adresa: manea.comtrans@yahoo.com.

MANEA COMTRANS S,R.L. va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în cuprinsul reclamaţie, de exemplu: prin înmânarea numărului de inregistrare, cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, prin semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire, prin adresă scrisă în situaţia primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal fără confirmare de primire sau prin comunicarea numărului de inregistrare prin e-mail către adresa de e-mail de la care s-a primit reclamaţia.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să își formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

Reprezentanţii MANEA COMTRANS S.R.L. vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.

Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri) de către MANEA COMTRANS S.R.L. în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, MANEA COMTRANS S.R.L. va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăşi, insă, termenul de 3 luni menţionat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat poştal, prin virament bancar sau în numerar, de la casieria aflată la adresa comuna Zăvoi, sat Poiana Mărului nr 161, judeţul Caraş-Severin.

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale MANEA COMTRANS S.R.L. nu a fost soluţionată in mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a MANEA COMTRANS S.R.L., reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor și MANEA COMTRANS S.R.L., la momentul acceptării trimiterii poștale în rețeaua poștală.
Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

Transport Colete

“Manea Comtrans SRL va ofera serviciul de transport colete la un pret avantajos. Incepand cu un pret de un Euro/Kg si pana la doi Euro/Kg in functie de marimea transportului.​ Pachetele sunt ridicate de la adresa dumneavoastra si se transporta la adresa destinatarului in toate localitatile din Romania.​ Transportul se face cu microbuze de 3,5 t in sistem de curierat rapid.”

Transport Persoane

“Manea Comtrans SRL va ajuta sa ajunge-ti oriunde va doriti. Plecarile din Romania se fac Joi iar din Italia Duminica.​ ​
Romania - Italia: Milano 80 Euro​* Torino 90 Euro/dus* - 170/dus-intors*
Romania - Austria: ​ Graz - 70 Euro* Villach - 80 Euro* Klagenfurt - 80 Euro*
Organizam si excursi interne cu microbuze de 17 - 19 locuri la un pret de 2lei/km+TVA​ ​ * In aceste preturi sunt incluse colete cu o greutate de maxim 35gk/persoana. Tot ce depasesete acesta valoare va suporta o taxa de 1 euro/kg”

Tractari si remorcari

“Ati ramas in pana? Nu aveti la cine sa apelati? Manea Comtrans SRL va ajuta cu remorcatul masinii dumneavoastra. Pentru informatii mai precise va rugam sa ne contactati la numerele de telefon sau cu ajutorul formularului aflat pe pagina de contact.”